เรียน ท่านผู้มีจิตศรัทราและประธานชมรมและประธานคลับ

(1/1)

nice_nong:
เรียน ท่านผู้มีจิตศรัทราและประธานชมรมและประธานคลับ
เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียนสู่ถิ่นทุรกันดาร จังหวัดแพร่

ในนามผู้ประสานงานและดำเนินกิจกรรม บริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดแพร่ มีความประสงค์ขอบริจาคสิ่งของให้กับเด็กนักเรียน ที่ยังขาดแคลนในด้านการศึกษา การกีฬา และทุนอาหารกลางวัน
กิจกรรมครั้งนี้ จะร่วมกันบริจาคและร่วมเดินทางสู่จังหวัดแพร่ ในช่วงวันที่ 7 - 10 ธันวาคม 2550 โดยมีเป้าหมายทั้งหมด 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านหนองม่วงใข่ , โรงเรียนบ้านน้ำกลาย ,โรงเรียนบ้านนาตอง และโรงเรียนห้วยฮ่อม มีรายละเอียดดังนี้
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 7 ธันวาคม 2550
18.00 น. พร้อมกันที่ ปั๊ม JET หน้าโรงงานโอตานิ
20.00 น .เริ่มออกเดินทาง
วันที่ 8 ธันวาคม 2550
07.30 น.พร้อมกันที่ โรงเรียนบ้านปากห้วยอ้อย และเดินทางต่อไปที่โรงเรียนห้วยฮ่อม (ทางเป็นเขาสูงชัน ต้องใช้รถและคนขับที่มีความสามารถเพียงพอ) แวะชมวิถีชีวิตชนเผ่าผีตองเหลือง
17.00 น. เข้าที่พักที่ โรงแรมแม่ยมพาเลส
วันที่ 9 ธันวาคม 2550
08.30 น. ออกเดินทางเพื่อไปที่ โรงเรียนบ้านน้ำกลาย, โรงเรียนบ้านนาตอง(ดูเต่าปูลู ,ไก่ฟ้าพระยาลอ)
17.00 น. เข้าที่พักที่ โรงแรมแม่ยมพาเลส
วันที่ 10 ธันวาคม 2550
08.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ
รายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียน ความจำเป็นพื้นฐานที่โรงเรียนต้องการความช่วยเหลือ มีคังนี้

1 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใข่(หนองม่วงใข่วิทยาคม) อำเภออหนองม่วงใข่ จังหวัด 54150
- TV และ เครื่องเล่น VCD/DVD 1 ชุด
2 โรงเรียนบ้านน้ำกลาย บ้านป่าแดง[อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์ 054-550-005
มีนักเรียนจำนวน 9 คน และมีนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 12 คน รวมทั้งหมด 21 คนเปิดสอนตั้งแต่ระดับประถม 1 ? 6 เกณฑ์ ปีเว้นปีผู้บริหารชื่อ นายเชิด คำปลิว ความจำเป็นพื้นฐานที่โรงเรียนต้องการความช่วยเหลือ
1. ต้องการงบประมาณในการก่อสร้างที่แปรงฟันสำหรับเด็กนักเรียน
2. ชั้นวางหนังสือในห้องสมุด
3. โต๊ะเทเบิลเทนนิส
4. เวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้าน
5. อุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ ปากกา ชุดวงเวียน ชุดเรขาคณิตเป็นต้น
6. เครื่องแบบนักเรียนหญิงและชาย เช่น ชุดนักเรียน รองเท้านักเรียน ถุงเท้า รองเท้าและถุงเท้าขาวสำหรับเรียนพลศึกษา
7. อุปกรณ์กีฬา เน็ตตะกร้อ ไม้ตีเทเบิลเทนนิส ฯลฯ
8. เครื่องมือทางการเกษตร เช่น ช้อนปลูก ส้อมพรวน จอบ เสียม บัวรดน้ำ เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย กรรไกรตัดกิ่ง ฯลฯ
9. งบประมาณทำประตูโรงเรียน
10. หนังสือใช้ในการศึกษา ค้นคว้า และอ่านเพื่อความบันเทิงในห้องสมุด
11. สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
12. เครื่องเล่นสำหรับเด็ก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ตัวต่อ บล็อคไม้ เพื่อใช้ในการจัดมุมเรียนรู้ ต่างๆเช่น มุมบ้าน มุมบล็อค ,มุมแต่งตัวเป็นต้น
สิ่งที่โรงเรียนจำเป็นจริงจากการสำรวจ ดังนี้
1. เครื่องมือทำการเกษตร เมล็ดพันธุ์พืช
2. กองทุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน
3. ข้าวสารและอาหารแห้ง
3 โรงเรียนบ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์ 054-550-004
มีนักเรียนจำนวน 24 คน และมีนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 16 คน รวมทั้งหมด 40 คน
ผู้บริหารชื่อ นายชำนาญ สีลม โทร 084-985-0206
ความจำเป็นพื้นฐานที่โรงเรียนต้องการความช่วยเหลือ
1. งบประมาณพัฒนาสื่อ ไอที และปรับปรุงภูมิทัศน์
2. สื่อคอมพิวเตอร์
3. สื่อ ไอที วิทยุเทป วีซีดี
4. เครื่องปริ้นเตอร์ที่สามารถถ่ายเอกสารได้
5. อุปกรณ์กีฬา นาฬิกาจับเวลา
6. เครื่องมือทางการเกษตร เช่น ช้อนปลูก ส้อมพรวน จอบ เสียม บัวรดน้ำ ฯลฯ
สิ่งที่โรงเรียนจำเป็นจริงจากการสำรวจ ดังนี้
1. เครื่องแฟล็กกระดาษความร้อน 1 เครื่อง
2. เครื่องมือทำการเกษตร เมล็ดพันธุ์พืช
3. ข้าวสารและอาหารแห้ง
4. กองทุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน
4 โรงเรียนห้วยฮ่อม ตำบลบ้านเวียง อำเภอ ร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140 โทร 054-550-010
มีนักเรียนจำนวน 188 คน ผู้บริหารชื่อ นายนิยม แพนคร
ความจำเป็นพื้นฐานที่โรงเรียนต้องการความช่วยเหลือ
1. เครื่องแบบนักเรียน เช่น เสื้อหม้อฮ่อม ชุดนักเรียน รองเท้า ฯลฯ
2. เวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้าน
3. ชั้นวางหนังสือในห้องสมุด
4. สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
5. เครื่อเล่นสำหรับเด็กอนุบาล
6. หนังสืออ่านนอกเวลา เช่น หนังสือการ์ตูน หนังสือเสริมความรู้และสำหรับค้นคว้า ฯลฯ
7. อุปกรณ์กีฬา
8. เครื่องดนตรีไทย
9. อุปกรณ์ก่อสร้างอาคารโรงอาหารและอาคารเด็กเล็ก
สิ่งที่โรงเรียนจำเป็นจริงจากการสำรวจ ดังนี้
1. อาคารเด็กเล็ก
2. อาคารโรงอาหาร
3. เครื่องกรองน้ำดื่ม
4. อุปกรณ์ก่อสร้างเช่น ปูน ทราย หิน กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องปูพื้น
5. เวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้าน
6. เครื่องแบบนักเรียน เช่น เสื้อหม้อฮ่อม ชุดนักเรียน รองเท้า ฯลฯ
สถานที่รวบรวมสิ่งของบริจาค
ผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคสิ่งของขอให้รวบรวมจุดเดียวกัน ติดต่อ คุณ กล้วย 081-9055025

ผู้ที่มีความประสงค์บริจาคและร่วมเดินทาง จะต้องเดินทางด้วยตัวเอง ผู้ประสานงานขอความกรุณาแจ้งจำนวนของผู้ร่วมเดินทาง ประเภทยานพาหนะ รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อความสะดวกในการ

- ขอความร่วมมือในการขนส่งสิ่งของ อุปกรณ์ที่ใด้รับบริจาค
- เพื่อการประสานงานในแต่ละช่วงเวลา

ขอขอบคุณยิ่งสูง

ผมของก่อนวันที่7นวาคม2550 เวลา เที่ยงตรง 12.00น นะครับ ขอบคุณครับ กล้วย 081-9055025

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ